E-news


หน้าเว็บย่อย (17): ปี58 สรุปผลแข่งขันวิชาการ ปี59 ผังห้องสอบทักษะการคิด ปี59 สอบหลักสูตร EP ปี59 สอบ GEP ปี59 O-NETเต็ม100 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
Comments