ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน

ระเบียบว่าด้วยวินัยของนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน

 

          ความมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมเพราะวินัยเป็นเสมือนกติกาที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขเหมือนดอกไม้ที่จะอยู่รวมกันได้เป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบและสวยงามต้องอาศัยด้ายร้อยเป็นเครื่องควบคุมไว้หากขาดสิ่งควบคุมคือด้ายเสียแล้ว  ดอกไม้ก็จะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบไม่งดงาม  ดังนั้นผู้มีวินัยจึงเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

          งานวินัยของนักเรียน

          เป็นงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  สร้างเสริมให้มีความประพฤติมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีลักษณะเป็นงานส่งเสริมพัฒนาควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรในเรื่อง

          1.  ความซื่อสัตย์  ความมีคุณธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการมีวินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม

          2.  การเคารพต่อกฎหมายและกติกาของสังคมรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ  มีความสามัคคีรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมรู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผลใช้เสรีภาพของตนในทางสร้างสรรค์บนรากฐานแห่งกฎหมายจริยธรรมและศาสนา

          3.  ความภูมิใจในความเป็นไทยการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความรู้และความเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย  ตลอดจนการร่วมกันธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ

          ขอบข่ายงานวินัยของนักเรียน

          งานวินัยนักเรียนมีขอบข่าย  ดังนี้

          1.  ควบคุมดูแลให้นักเรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ด้วยการป้องกันไม่ให้นักเรียนมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

          2.  สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมแก่นักเรียนและส่งเสริมให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์พัฒนายิ่งขึ้น

          3.  รักษาความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน

          4.  รักษาความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนและประสานงานกับสารวัตรนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกัน  ระงับเหตุหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนอกโรงเรียน

          5.  ดูแลและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

ระเบียบข้อบังคับ

โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน

 

          นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืน  ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

          1.  นักเรียนต้องสนับสนุนนโยบายของโรงเรียน

          2.  นักเรียนต้องประพฤติให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนดังต่อไปนี้

              2.1  เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า

              2.2  มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดอย่างสม่ำเสมอและเข้าเรียนตามตารางสอน

              2.3  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนและแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียน

              2.4  ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียนและครูอาจารย์ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบทางราชการห้ามมิให้ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง

              2.5  นักเรียนต้องไม่แจ้งเท็จต่อครูอาจารย์  การปกปิดข้อความที่ควรบอกถือเป็นการแจ้งเท็จด้วย

              2.6  นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียนไม่กระทำการใดๆ  ซึ่งเป็นการรบกวนหรือ

ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น

               2.7  เข้าร่วมประชุมตามกำหนดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหอประชุม

               2.8  ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยต่อสาธารณชน

               2.9  ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น

               2.10  เคารพเชื่อฟังคำสั่งของครู  ไม่แสดงกิริยาอันไม่สุภาพทั้งต่อหน้า  และลับหลัง

               2.11  ไม่กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาที่เป็นชนวนก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือการทะเลาะวิวาทกันดังต่อไปนี้

                   -  กล่าวคำหยาบหรือไม่สุภาพต่อผู้อื่น

                   -  กล่าวคำประชด  เสียดสี  ล้อเลียนผู้อื่น

                   -  กล่าวคำท้าทายหรือแสดงอาการก้าวร้าวชวนวิวาท

                   -  กล่าวดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น

               2.12  ไม่ประพฤติตนในทางชู้สาว  สมรส  และตั้งครรภ์ในขณะเรียนหนังสือในสถานศึกษา

          3.  นักเรียนต้องช่วยเหลือการงานของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

          4.  นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีงามไม่ทำให้สกปรกหรือชำรุดเสียหาย

          5.  เมื่อนักเรียนจำเป็นต้องหยุดเรียนผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

          6.  นักเรียนต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับต่าง ๆ ไม่ไว้เล็บ  ไม่ไว้หนวด  ทาเล็บ  เขียนคิ้ว  กันหน้า   และตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอาง  ไม่ไว้ผมยาว  ดัดซอย  หรือไว้ผมตามสมัยนิยมอันขัดต่อระเบียบของโรงเรียน

          7.  ไม่นำสินค้าและบริการทุกชนิดมาขายในโรงเรียน

          8.  ไม่นำหนังสือเอกสารและแผ่นประกาศมาแจกหรือนำมาติดในโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต

          9.  ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารงานบุคคล

          10.  ไม่จัดกิจกรรมนำเที่ยวหรือชักชวนเพื่อนักเรียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในเวลากลางคืน

          11.  ไม่เล่นการพนันหรือเล่นสิ่งอื่นใดที่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นเดิมพันในการเล่น

Comments