นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๑.  วิสัยทัศน์ (Vision)

           เสมอภาคทางการศึกษา  พัฒนาได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

          ๒.   อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                   การงานเด่น  เน้นรับผิดชอบ  รอบรู้เทคโนโลยี  กีฬาเยี่ยม

          ๓.   เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                   ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

          ๔.   ปรัชญาของโรงเรียน

                   รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

          ๖.   สีประจำโรงเรียน

                             ขาว  -  เขียว

๗.  ภารกิจ(Mission)

          ๗.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

          ๗.๒ สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้น่าอยู่เอื้อต่การเรียนการสอน

          ๗.๓ จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

          ๗.๔ สนับสนุนให้บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

 

๘.  เป้าประสงค์  (Corporate Objective)

๘.๑  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และตามศักยภาพ

          ๘.๒  ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กร ๕ สำนึกในความเป็นชาติไทย ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๘.๓  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่สากล

          ๘.๔  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ

          ๘.๕  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาเข้มแข็ง ตามหลักธรรมาภิบาล


Comments