ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  .๒๔๖๐  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ๑ สอนอยู่ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว  ขึ้นกับตำบลนาซ่าว    อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ต่อมาได้ย้ายไปสอนที่ศาลาวัดหนองสะพังทอง  บ้านนาบอน ขึ้นกับตำบลนาบอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยเปิดรับนักเรียนจาก    หมู่บ้านเข้าเรียนคือ  บ้านนาบอน   บ้านนาซ่าว และบ้านโพน  ต่อมาได้ย้ายไปสอนอยู่ที่ศาลาพักริมทางบ้านนาซ่าว  และได้ยุบนาบอนให้ไปรวมกับตำบลนาซ่าว  จนถึงปัจจุบัน   ในปี พ.๒๔๗๖  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน  โดยอาคารมีลักษณะเป็นรูปทรงปั้นหยา  ตัวอาคารยาว  ๒๔  เมตร  กว้าง  ๑๐ เมตร  และตั้งชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาบอน  มีนาย เลื่อน   แดงสีดา  เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปี พ.๒๔๙๓  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นอีก  จำนวน    หลัง  โดยอาคารมีลักษณะเป็นรูปทรงปั้นหยา   ซึ่งมีมุกด้านหน้าและด้านข้างทั้ง    ข้าง  ตัวอาคารยาว  ๓๖  เมตร  กว้าง  ๘.๕๐  เมตร  และมีนาย เลื่อน   แดงสีดา  เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปี  .๒๕๒๒  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  และในปี พ.๒๕๒๓ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   ปัจจุบันนี้โรงเรียน  ตั้งอยู่ที่บ้านนาบอน หมู่ ๙   ตำบลนาซ่าว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และมีเนื้อที่  ๑๖ ไร่  ๒  งาน ๒๓  ตารางวา   
           โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงคาน  ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเลยประมาณ   ๔๐   กิโลเมตร ตั้งอยู่เส้นทางถนนสาย เลย  -  เชียงคาน     ในปีการศึกษา  ๒๕๓๕  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียนแกนนำคนพิการเรียนร่วม  มีหมู่บ้านที่เป็นเขตบริการจำนวน  ๔  หมู่บ้าน ประกอบด้วย   บ้านนาบอน บ้านนาซ่าว  บ้านโพน และบ้านหนองขอนทอง  ปัจจุบันเปิดทำการสอน  ๓  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Comments