กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน

1. นายแดน  สีตื้อ                                                                             ประธาน

2. นางสุจินดา  ตันทอง                       ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

3. นางนัทวรรณ  จารุฤกษ์                   ผู้แทนครู                                      กรรมการ

4. นายวีระศักดิ์  ทุมสงคราม                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

5. นายกายสิทธิ์  สาลาสุตา                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น           กรรมการ

6. นางภัตชรีภรณ์  สอนพรม                 ผู้แทนศิษยเก่า                                กรรมการ        

7. พระอาจารย์มหาดิศักดิ์                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา       กรรมการ

8. นายคำร้อย  โสภาพร                      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา        กรรมการ

9. นายเฉลิมชัย  พรมมาวันนา               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

10. นายทองดี  ปาทอง                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

11. นายทวีศักดิ์  สังฆคาม                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

12. นายชัยยงค์  ศรีวิชา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

13. นายวิลัย  ลาอ่อน                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

14. นายอนันต์  ตางาม                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

15. นายทองใบแก้วกัลยา                    ผู้อำนวยสถานศึกษา                  กรรมการและเลขานุการ

Comments