ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  .. ๒๔๖๐  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ๑ สอนอยู่ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว  ขึ้นกับตำบลนาซ่าว    อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ต่อมาได้ย้ายไปสอนที่ศาลาวัดหนองสะพังทอง  บ้านนาบอน ขึ้นกับตำบลนาบอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยเปิดรับนักเรียนจาก    หมู่บ้านเข้าเรียนคือ  บ้านนาบอน   บ้านนาซ่าว และบ้านโพน  ต่อมาได้ย้ายไปสอนอยู่ที่ศาลาพักริมทางบ้านนาซ่าว  และได้ยุบนาบอนให้ไปรวมกับตำบลนาซ่าว  จนถึงปัจจุบัน   ในปี พ.. ๒๔๗๖  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน  โดยอาคารมีลักษณะเป็นรูปทรงปั้นหยา  ตัวอาคารยาว  ๒๔  เมตร  กว้าง  ๑๐ เมตร  และตั้งชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาบอน  มีนาย เลื่อน   แดงสีดา  เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปี พ.. ๒๔๙๓  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นอีก  จำนวน    หลัง  โดยอาคารมีลักษณะเป็นรูปทรงปั้นหยา   ซึ่งมีมุกด้านหน้าและด้านข้างทั้ง    ข้าง  ตัวอาคารยาว  ๓๖  เมตร  กว้าง  ๘.๕๐  เมตร  และมีนาย เลื่อน   แดงสีดา  เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปี  .. ๒๕๒๒  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  และในปี พ.. ๒๕๒๓ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   ปัจจุบันนี้โรงเรียน  ตั้งอยู่ที่บ้านนาบอน หมู่ ๙   ตำบลนาซ่าว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และมีเนื้อที่  ๑๖ ไร่  ๒  งาน ๒๓  ตารางวา   
           โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงคาน  ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดเลยประมาณ   ๔๐   กิโลเมตร ตั้งอยู่เส้นทางถนนสาย เลย  เชียงคาน     ในปีการศึกษา  ๒๕๓๕  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียนแกนนำคนพิการเรียนร่วม  มีหมู่บ้านที่เป็นเขตบริการจำนวน  ๔  หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย   บ้านนาบอน บ้านนาซ่าว  บ้านโพน และบ้านหนองขอนทอง  ปัจจุบันเปิดทำการสอน  ๓  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ปริมาณ ,  คุณภาพ )
ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙)
ตาราง ๑ แสดงจำนวนบุคลากรในโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน

ลำดับ

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง / อันดับ

เลขประจำตำแหน่ง

ว/ด/ป เกิด

วุฒิ / วิชาเอก

นายทองใบ แก้วกัลยา

ผอ. คศ.๓

๙๖๖

๒๗/ธ.๕./๐๕

ศษ.ม./บริหารการศึกษา

นายสุรพล  เวียงทอง

รองผอ.คศ.๓

๑๐๗

๒๕/ธ.ค./๐๒

  ค.บ./สังคมศึกษา

นายสมชาย  สตารัตน์

ครู คศ.๓

๙๗๘

๑๖/ต.ค./๐๑

ศษ.บ/สังคมศึกษา

นายสมเจต  ชัยวงษ์

ครู คศ.๓

๙๑๕

๒๒/มิ.ย.๐๑

ค.บ./การประถมฯ

นายพิพัฒน์  ตันมิ่ง

ครู คศ.๓

๑๒๑๗

๒๘/มี.ค.๐๑

ค.บ./พัฒนาชุมชน

นางนัทวรรณ จารุฤกษ์

ครู คศ.๓

๑๙๘๕

๑๔/ก.พ./๐๒

ศษ.บ/อุตสาหกรรมฯ

นายสำเนียง ทุยาติโก

ครู คศ.๓

๑๒๖๗

๒๐/ต.ค./๐๓

ศษ.บ/การประถมฯ

นางพัชนี  แก้วกัลยา

ครู คศ.๓

๕๔๘๑

๑๗/พ.ค./๐๔

ศษ.ม./การพัฒนาหลักสูตร

นายวงศกร  สาลาสุตา

ครู คศ.๓

๒๒๗๘

๐๒/ต.ค./๐๖

คบ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป

๑๐

นางเดือนนภา  ผลมาตย์

ครู คศ.๓

๑๒๓๐

๐๒/ม.ค./๐๖

ศษ.ม./การพํฒนาหลักสูตร

๑๑

นางศิริภรณ์  ดวงคำน้อย

ครู คศ.๒

๙๙๔

๑๒/ส.ค./๒๖

ศษ.ม./คณิตศาสตร์

๑๓

นายมาโนช   บาริศรี

ครู คศ.

 

 

 

๑๔

นางทัศวรรณ  นามคุณ

ครู คศ.

 

 

 

๑๕

นางสาวสุนันทา  แสงทองจี

ครู คศ.

 

 

 

๑๖

นางสุทรี จันทจร

ครู คศ.

 

 

 

๑๗

นางยุภาภรณ์  จันสูง

ครู

 

 

 

๑๘

นางพานิชย์  วงค์ธานี

ครู คศ.

 

 

 

๑๙

นางสุมัทยา  โสวรรณา

ครู คศ.

 

 

 

๒๐

นางสาวยลดา   มาดา

ครู พี่เลี้ยง

 

๑๕/เม.ย./๒๓

คบ5ปี/คอมพิวเตอร์ศึกษา

๒๑

นางสาวกนก  ศิริกุล

ครูธุรการ

 

 

 

๒๒

นายดนัย  สืบสาย

ช่างครุภัณฑ์

 

 

ปวช.

                                           
       ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน(ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ )
 
ตาราง ๒ แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

 หมายเหตุ (ครูประจำชั้น)

ปฐมวัย

 

 

 

 

อนุบาลปีที่ ๑

๑๑

๑๙

นางสุมัทยา  โสวรรณา

อนุบาลปีที่ ๒

 ๘

๑๓

นางพานิชย์  วงค์ธานี

รวม

๑๓

๑๙

๓๒


ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

หมายเหตุ(ครูประจำชั้น) 

ประถมศึกษา

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑

 ๗

นางเดือนนภา  ผลมาตย์

ประถมศึกษาปีที่ ๒

 ๙

๑๘

นางนัทวรรณ  จารุฤรษ์

ประถมศึกษาปีที่ ๓

 ๑๕

 ๑๑

๒๖

นางวทัศวรรณ  นามคุณ

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒

๑๙

นายสมเจต  ชัยวงษ์

นางสาวยลดา   มาดา

ประถมศึกษาปีที่ ๕

 ๙

 ๑๕

๒๔

นางสุทรี  จันทจร

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๑

 ๑๔

๒๕

นายสำเนียง  ทุยาติโก

นางสุนันทา  แสงทองจี

รวม

๖๒

๕๙

๑๒๑

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

อาจารย์ที่ปรึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

๑๒

๑๔

๑๓

๑๓

๒๕

๒๗

นางศิริภรณ์   ดวงคำน้อย

นางพัชนี  แก้วกัลยา

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๕

๒๔

นายวงศกร  สาลาสุตา

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๑

 ๒๙

นายสมชาย  สตารัตน์

นางยุภาภรณ์  จันสูง

รวม

๔๒

๖๒

 ๑๐๔

 

รวมทั้งสิ้น

๑๑๗

๑๔๐

๒๕๗

 

          
Comments